Поръчки

StoreHouse PRO

Безсрочен лиценз за програмния продукт StoreHouse PRO. Лицензът включва едногодишен абонамент за безплатна поддръжка и получаване на актуализирани версии
Повече информация
200.00 лв. за 1 компютър
-  +

StoreHouse PRO

Продължаване на годишен абонамент за поддръжка и за получаване на актуализирани версии за още 1 година (цена при редовно подновяване)

Повече информация
75.00 лв. за 1 година
*

Преференциалната цена в размер на 75.00 лв. се предлага само за потребители, продължаващи абонамента си в срок до 7 дни от изтичането на предходния.

Стандартната цена за подновяване на прекъснат абонамент (ако не е издадена по-висока главна версия) е 125.00 лв.

inCash

Безсрочен лиценз за програмния продукт InCash. Лицензът включва безплатен ъпгрейд към всяка по-нова версия на програмата и безплатна техническа поддръжка през първата година.
25.00 лв. за 1 компютър

StoreHouse PRO

Допълнителен лиценз за инсталация на продукта на още работни места (при наличие на предишен лиценз и активен абонамент).
Повече информация
90.00 лв. за 1 компютър
-  +

 

Общи условия:

1 Инсталацията, употребата и преместването на лиценза на нов компютър не са обвързани със срок или задължения за бъдещи плащания към Елизия ЕООД, ако потребителят се придържа стриктно към условията на лицензното споразумение и съхранява на собствен носител и за своя сметка оригиналните инсталационни файлове, които е изтеглил от нашия сайт при закупуване на лиценза. Всеки лиценз може да бъде преместен на нов компютър при условие, че е преустановена употребата му на предишния компютър и от тогава са изминали минимум 30 минути.

2 Инсталацията и едновременната употребата на продукта StoreHouse PRO на повече от един компютър или от повече от един потребител едновременно - независимо дали е в мрежа, или самостоятелно - изисква наличието на отделен лиценз за всяко от работните места (или за всеки Remote Desktop потребител поотделно, ако програмата се използва в среда на терминален сървър). Броят на работните места може да бъде разширяван чрез закупуване на допълнителни лицензи.

3 Стандартният лиценз за продукта StoreHouse PRO включва 12-месечен период за получаване на безплатна телефонна или онлайн поддръжка и актуализирани версии. След изтичането на този период потребителят има право да го поднови за нови 1 или 2 години, под формата на годишен абонамент.

4 Допълнителният лиценз за продукта StoreHouse PRO не удължава срока на действие на текущия абонамент и дава достъп само до версията на софтуера, която потребителят използва по силата на основния си лиценз. Лицензите, означени като "допълнителни" могат да бъдат купувани единствено от потребители, които вече са закупили стандартен лиценз и имат действащ абонамент за поддръжка, до изтичането на който остават не по-малко от 30 дни. Допълнителният лиценз се издава само на името на оригиналния титуляр на основния лиценз за StoreHouse PRO.

5 При покупка на нов стандартен лиценз за продукта StoreHouse PRO абонаментът на всички по-стари лицензи на потребителя се удължава до датата на изтичане на абонамента за последния закупен лиценз. Датата, от която започва да тече новият абонамент е датата, на която новите лицензни данни са били изпратени до потребителя. В случай, че абонаментът на старите лицензи продължава и след датата на изтичане на абонамента на новозакупения лиценз (например при скорошна покупка на 24-месечен абонамент), тогава абонаментът на новия лиценз също ще бъде бъде валиден до изтичане на удължения срок на съществуващия абонамент.

6 Подновяването на абонамент за продукта StoreHouse PRO удължава срока за получаване на безплатна поддръжка и актуализации за всички работни места, за които фирмата, подновяваща абонамента вече е придобила лиценз. При продължаване на абонамента в срока на действие на предходния абонамент (или до 7 дни след изтичането) се прилага преференциална цена за продължаване на абонамента в срок. Във всички останали случаи се прилага стандартната цена за подновяване на прекъснат абонамент. В случай, че клиентът подновява абонамент, който е изтекъл преди издаването на текущата главна версия на програмния продукт, към цената на абонамента ще бъде добавена и стойността на ъпгрейда към актуалната версия.

7 Освен ако изрично не е уточнено друго, за времето на действието си абонаментът включва следното: достъп за изтегляне и инсталиране на всяка по-нова версия на продукта (за икономичните лицензи тази опция е изключена); Получаване на техническо и консултантско съдействие по телефон, имейл или чрез средства за дистанционна поддръжка във връзка с инсталирането, разучаването и употребата на продукта; Оказване на съдействие при отстраняването на възникнали проблеми с работата на продукта, доколкото това е възможно и във възможно най-кратки срокове; Достъп до ресурси, които са предназначени единствено за лицензирани потребители на продукта, когато самите те не представляват отделен продукт или услуга - обекти на допълнително плащане.

8 Поддръжка не се предлага в следните случаи: При изтекъл абонамент за поддръжка; При нарушаване на лицензното споразумение; При нерегламентирана употреба на продукта или опит за извършване на нерегламентирани промени по структурата и/или съдържанието на базите данни на продукта; Когато проблемът е причинен от умишлени действия от страна на потребителя; По комуникационен канал, който не е сред официалните средства за връзка с нас - телефон, форум, имейл; Когато телефонният номер за връзка с Вас не е български или пък е номер с добавена стойност; Когато предоставянето на поддръжка изисква изпращането на поверителни данни до имейл адрес, различен от адреса, с който потребителят е регистриран в нашата система.

9 Възможно е да не сме в състояние да Ви окажем съдействие и когато: не сте създавали редовно, нито пък сте съхранявали отговорно и на сигурно място архиви на базите данни, с които работите; Компютърната Ви система и комуникационното Ви оборудване имат технически или софтуерен проблем и не функционират нормално по причини, които нямат отношение към нашия продукт; Не сте осигурили свързаност с Интернет на компютърната система, за която е необходимо да се предостави поддръжка или пък не желаете да осигурите достъп за дистанционна поддръжка, когато такава е необходима; Не желаете да осигурите достъп за диагностика на базата данни, когато такава е необходима; Когато поддръжката трябва да се предостави извън работното ни време или в почивен ден.

10 Абонаментът за поддръжката не включва: Посещения на място; Извършване на функционални или визуални промени в софтуерния продукт по заявка на клиента (независимо дали срещу заплащане, или безплатно); Осигуряване на връзка между нашия продукт и други софтуерни продукти или хардуерни устройства, използвани от потребителя; Отстраняване на проблеми от хардуерно или софтуерно естество, които нямат отношение към нашия продукт; Настройване на операционната система на потребителя и използваните от него периферни устройства; Осигуряване на съвместимост с операционни системи, които не са сред поддържаните от нашия продукт.

Начин на плащане

Продуктите и услугите в нашия сайт можете да заплатите с банков превод по сметката на Елизия ЕООД. Плащането трябва да е наредено от името на фирмата, която заявява лиценза. Фактурата се издава на същата фирма.

Ще Ви предоставим банковата си сметка след като потвърдите поръчката. Тогава ще имате възможност да генерирате и проформа фактура (необходимо е да сте въвели данни за издаване на фактура). За всяка поръчка системата ни генерира уникален номер, който също може да послужи като основание за плащане.

Доставка

Софтуерните продукти на Елизия ЕООД се предоставят изключително по електронен път - чрез осигуряване на възможност за изтегляне от нашия Интернет сайт. След като получим плащането по Вашата поръчка, ще Ви изпратим име и парола за клиентската част на сайта, с които ще можете да се идентифицирате, да изтеглите и съхраните локални копия на инсталационните файлове на Вашия компютър. Не изпращаме продуктите по имейл или записани на диск, флаш памет или т.н., но разбира се, след като ги изтеглите от сайта, можете да ги запишете на предпочитан от Вас носител за локално съхранение.

Издаване на фактура

Елизия ЕООД издава електронни фактури, подписани с квалифициран електронен подпис. Оригиналната фактура се изпраща по имейл или като линк за изтегляне от нашия сайт след получаване на плащането в пълен размер и следва да се съхранява също в електронен вид.

Цени

Всички обявени цени са в български лева и са крайни. На основание чл.113 ал.9 от ЗДДС Елизия ЕООД не начислява ДДС.

Срок за плащане

Срокът за плащане е 7 дни, считано от датата на подаване на поръчката. Ако след тази дата все още не сме получили Вашето плащане, поръчката се анулира. Ако обаче поръчката включва промоционални предложения, чиито условия и цена зависят от момента на плащането, тогава крайният срок за плащане ще е последният ден, в който изтича промоционалната оферта или отпада основанието за предоставянето ѝ, но не по-късно от 7 дни след подаване на поръчката.

Срок за доставка

Стараем се да бъдем максимално бързи и да обработваме поръчките до няколко минути след получаване на плащането. Все пак, в зависимост от натовареността ни в конкретния момент, възможно е да имаме нужда от малко повече време. Във всеки случай гарантираме, че поръчката Ви ще бъде обработена в рамките на същия работен ден, в който пълната сума е постъпила по сметката на Елизия ЕООД. Поръчки, по които е платено в неработен ден или извън стандартното работно време, ще бъдат обработени в първия официален работен ден, следващ деня на плащането.

Абонамент за поддръжка, актуализации и достъп до ресурсите в сайта

Освен ако изрично не е упоменато друго, техническата поддръжка за продукта StoreHouse PRO (в т.ч. получаването на актуализации и достъпът до ресурсите в сайта) се предоставя безплатно за първите 12 месеца и единствено по електронен път: чрез телефон, имейл или чрез средства за дистанционна поддръжка (използваме брандирана версия на TeamViewer без инсталация). След изтичане на безплатния период за поддръжка за тази услуга се заплаща годишна абонаментна такса.


Други ресурси